Disclaimer
Ga naar Algemeen
Ga naar Voor wie?
Ga naar Werkwijze
Ga naar Tarieven
Ga naar Contact

Disclaimer

 

De website van Boedeltaxateur is/wordt professioneel en zorgvuldig samengesteld. Boedeltaxateur behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment naar eigen inzicht aan te passen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Indien u zekerheid wenst te hebben over de op deze site verstrekte informatie en de actualiteit daarvan, dient u contact met ons op te nemen. Boedeltaxateur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of schade verband houdende met de aangeboden informatie op deze website. Boedeltaxateur behoudt zich alle rechten (waaronder auteursrechten en domeinnamen) voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Boedeltaxateur, om de aangeboden informatie op enigerlei wijze te openbaren of te exploiteren, behoudens ten behoeve van intern gebruik in relatie tot de aangeboden diensten van Boedeltaxateur. Eventuele links op deze websites naar internetpagina's van derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Boedeltaxateur. Boedeltaxateur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

 

De informatie van het door ons verzonden bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming hebben het bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie van het verzonden e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht. Boedeltaxateur is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, van welke aard dan ook, die kunnen ontstaan bij het kopiëren, converteren, comprimeren en/of inlezen van digitale bestanden.